Stavebný sociálny podnik

Registrovaný sociálny podnik

Kto sme

Spoločnosť Stavebný sociálny podnik s.r.o. je registrovaný sociálny podnik (zapísaný v Registri partnerov verejného sektora), ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja.

Na základe skúseností v odvetví stavebníctva a zároveň záujmu o rozvoj regiónu vznikla myšlienka založiť sociálny podnik, ktorý bude zamestnávať zamestnancov s rôznymi druhmi znevýhodnenia a bude tak prispievať k znižovaniu nezamestnanosti v regióne, integrácií znevýhodnených skupín zamestnancov na trh práce, tak aby svoje nadobudnuté skúsenosti z práce v Stavebnom sociálnom podniku s.r.o., r.s.p. mohli následne využiť v ďalšom zamestnaní. Ponúkame aj možnosť zamestnania sa mladým ľuďom, tak aby z regiónu neodchádzali a zostali tu pracovať a žiť.

Zameranie

Predmetom našej činnosti sú stavebné práce pre dopravné, pozemné, priemyselné a inžinierske projekty, zemné práce vykonávané vlastnými mechanizmami, ale aj kalkulácie rozpočtov a výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

Vykonávame výstavbu a rekonštrukciu ciest, spevnených plôch, výstavbu rodinných domov, rekonštrukciu, kanalizácie resp. všetky inžinierske siete, modernizáciu a zatepľovanie výrobných, skladových a obytných budov.

Cieľom firmy je v predovšetkým spokojný klient a vysoká kvalita realizovaných prác.

Dodržiavanie technologických postupov, termínov, cien, poskytovanie záruk a po-záručného servisu u nami realizovaných stavieb je samozrejmosťou.

Referencie

Stavebný sociálny podnik s.r.o., r.s.p. úzko spolupracuje so stavebnou spoločnosťou DM Build s.r.o., ktorá je hlavným partnerom v sociálnom podnikaní. Táto spolupráca nám pomáha vytvárať pracovné príležitosti pre znevýhodnených zamestnancov a do budúcna vytvoriť ďalšie pracovné miesta pre znevýhodnené osoby.

 

Výhody Stavebného sociálneho podniku s.r.o., r.s.p.

Poskytnutie znevýhodneným a zraniteľným osobám možnosť zamestnať sa.
Nadobudnuté pracovné návyky.
Získanie pracovných skúseností.
Integrácia zamestnanca do pracovného procesu.
Posilnenie pracovných zručností, návykov tak, aby sa znevýhodnené a zraniteľné osoby postupne stali plnohodnotnými uchádzačmi o zamestnanie na voľnom trhu práce.
Efekt znižovania miery nezamestnanosti v okrese, čo predstavuje pozitívny vplyv integračného sociálneho podniku.

 

Naši partneri