Novinky

Oznámenie o výsledku volieb do Poradného výboru.

Stavebný sociálny podnik s.r.o. ako registrovaný sociálny podnik (ďalej RSP) má v zmysle § 9 zákona 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zriadený Poradný výbor.

Poradný výbor bol zvolený dňa 06.09.2021 a jeho členovia sú:
Ing. Dana Engelová – predsedníčka poradného výboru
Mgr. Matej Borlok – člen poradného výboru
Renáta Ivaničová – členka poradného výboru

Uchádzači o členstvo v Poradnom výbore

Radi by sme Vám predstavili mená záujemcov, ktorí sa uchádzajú o členstvo v Poradnom výbore registrovaného sociálneho podniku Stavebný sociálny podnik s. r. o.

1. Renáta Ivaničová - zamestnanec Stavebného sociálneho podniku s. r. o., r. s. p.
2. Mgr. Matej Borlok - zamestnanec Stavebného sociálneho podniku s. r. o., r. s. p.
3. Ing. Dana Engelová - zamestnanec Stavebného sociálneho podniku s. r. o., r. s. p.
4. Ing. Tibor Koreň - zamestnanec Stavebného sociálneho podniku s. r. o., r. s. p.

Oznámenie o konaní volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Stavebný sociálny podnik s.r.o.

Vedenie obchodnej spoločnosti Stavebný sociálny podnik s.r.o. oznamuje, že 06.09.2021 od 08:00 do 09:00 sa v kancelárii sociálneho podniku Stavebný sociálny podnik, s.r.o., r.s.p., na ulici E. M. Šoltésovej 5397/3, 969 01 Banská Štiavnica uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Stavebný sociálny podnik s.r.o., r.s.p., ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interný predpis obchodnej spoločnosti č. 01/2021.

Vo voľbách za člena poradného výboru má právo kandidovať:
a) zamestnanec registrovaného sociálneho podnik Stavebný sociálny podnik s.r.o.,
b) spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,
c) obyvateľ obce Banská Belá, ako obce, v ktorej je umiestnená prevádzka registrovaného sociálneho podniku,
d) fyzická osoba, ktorá pre registrovaný sociálny podnik Stavebný sociálny podnik s.r.o. v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín.

Ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:
a) u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva,
b) u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi,
c) u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci,
d) u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné kandidátky v sídle spoločnosti na adrese Banská Belá 501, 966 15 Banská Belá do 20.08.2021.

Kandidačný formulár musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefonický kontakt
a adresu trvalého pobytu.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť ku kandidačnému formuláru do volieb za člena poradného výboru:
Vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba je zamestnanec príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný registrovaný sociálny podnik, alebo obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo že je fyzická osoba, alebo ktorá pre registrovaný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín. Volič je povinný v čestnom vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa §21 ods. 1. písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby ich spracovania a zverejnenia v rámci volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zvolení kandidáti sa stanú členmi poradného výboru na obdobie 4 rokov.

Tlačivá na stiahnutie

Čestné vyhlásenie

Dokument k stiahnutiu

Písomný súhlas

Dokument k stiahnutiu

Oznámenie Poradný výbor voľby

Dokument k stiahnutiu

Kandidačný formulár

Dokument k stiahnutiu